Articles Posted in the " khoan dung và độ lượng " Category

  • ĐIỀU BỐ DẠY

    ĐIỀU BỐ DẠY

        Hi Bạn. Mong các doanh nhân nam nên đọc. Vui lòng chia sẽ cảm nghĩ của mình qua bài viết ấy? Bài học của bố tôi Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc […]